خدمات گمرکی

کالای مجاز

کالای مجاز

کالای مجاز کالایی است که صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد و منظور از ضوابط مواردی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانونا ضروری است مثل گواهی استاندارد.