چارتر هواپیما

خدمات چارتری هواپیما برای محمولات سنگین و با حجم بالا ، غیر استاندارد و ترافیکی تا ١٠٠ تن کالا با شرکت ایرمان امکان پذیر بوده که با هماهنگی از فرودگاه مشهد یا تهران امکان حمل کالا با هواپیما های کارگو ١٧ تن، ٣٠ تن، ۵٠ تن، ١٠٠ تن انجام پذیر خواهد بود

خانه