کلوز C

در بیمه نامه با شرایط C، شرکت بیمه توسعه متعهد می شود، خسارات ناشی از حوادث مندرج در بیمه نامه با شرایط C را بطور کامل جبران کند . بدیهی است دامنه پوشش بیمه ای در بیمه نامه های با شرایط A و B بیشتر از بیمه نامه با شرایط C می باشد .

بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss )

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.

خطرات تحت پوشش کلوز C
موارد استثناء در شرایط B و C :
خانه