پرداخت خسارت

در صورتی که حمل کننده مقصر باشد، ١٧SDR بر اساس نرخ ارزنامه بانک مرکزی معادل ٢٠ دلار به عنوان خسارت قابل پرداخت به حمل کننده می باشد.در هنگام دریافت کالا در مقصد بسته ها را کنترل و محتویات داخلی بسته ها را چک کنید در صورت مشکل اعلام خسارت و فرم های مربوطه را قبل از خروج کالا از انبار فرودگاه پر نمایید. این شرکت به فرستنده پیشنهاد می کند کالایش را با یکی از کلوزهای A، B،C بیمه کند.

خانه