محیط زیست

شرکت خدمات حمل بار هوایی ایرمان درهنگام بسته بندی کالا وهمچنین پکیجینگ بار از مواد اولیه ای استفاده می نماید که قابلیت بازیافت داشته و درحمل کالا به استاندارد های موجود محیط زیستی توجه نموده و همچنین MSDS کالا را مورد بررسی قرار داده وکالا با مشخصات زیر را حمل نمی نماید:

کالای شیمیایی مخرب لایه اوزون

کالای ممنوعه کنواسیون بازل

کالای ممنوعه کنوانسیون رتردام

خانه