خدمات ریلی

حمل به اروپا ، آسیا ، آسیای میانه و افغانستان و کلیه نقاط داخلی

حمل داخلی ریلی با واگن مسقف و لبه بلند

حمل ریلی با واگن مسقف به اروپا ، آسیای میانه ، افغانستان

حمل ریلی کانتینرهای SOC، ´٢٠،´۴٠، ´۴٠HQ، و استافینک COC در واگن مسقف

حمل کالا با ریل به CIS و افغانستان و ارائه کد مسیرهای راه آهن و سرویس اکسپیداتوری .

حمل ترکیبی ( مولتی مودال ) حمل ترکیبی، هوایی با کامیون، کامیون با کشتی و ….

خانه