تعرفه کالا

حیوانات زنده،محصولات حیوانی

محصولات نباتی

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

محصولات صنایع غذایی،نوشابه ها و آبگون های الکلی

محصولات معدنی

محصولات صنایع شیمیایی یا محصولات صنایع وابسته به آن

مواد پلاستیکی و محصولات ساخته شده از این مواد

پوست خام ، چرم پوستهای نرم اشیاء ساخته شده

چوب و اشیاء چوبی ، زغال چوب ، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی

مواد نساجی و مصنوعات این مواد

کفش ،کلاه، چتر آفتابی ، عصا ، عصای صندلی تاشو، شلاق..

مصنوعات از سنگ، گچ ، سیمان، پنبه نسوز

مروارید طبیعی یا پرورده ، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات

فلزات معمولی و مصنوعات آن

ماشین آلات، وسایل مکانیکی و برقیو اجزاء آنها

وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، وسایل و تجهیزات مربوط به آنها

آلات و دستگاه های اپتیک ،عکاسی ، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل

اسلحه و مهمات و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

کالاها و مصنوعات گوناگون

اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و عتیقه

خانه