تخلیه و بارگیری

شرکت ایرمان خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد :

تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر

تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی

تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر

تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر

تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی

خدمات انبارداری با ۳۵ روز معافیت

خانه