بازرسی

شرکت ایرمان خدمات بازرسی کالا را بواسطه قراردادهایی که با شرکتهای معتبر بازرسی دارد به انجام میرساند . در خدمات بازرسی ، کمیت ، کیفیت ، ماهیت ، نوع کالا ، بسته بندی و سایر موارد مورد تقاضای مشتری بررسی می گردد و شرکت های مهم بازرسی در ایران بری وری تاس ، SGS ، سازمان ملی استاندارد ایران و غیره می باشند .

خانه